نویسنده جوان

نویسنده رمان

نویسنده جوان

نویسنده رمان

پیام های کوتاه
مهدی کاشانی زاده متولد 22 دی 1373
ساکن قم.دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی.
تا حدودی نویسنده و شاعر